Vòi chữa cháy ống chữa cháy Hàn Quốc, Nhật, TQ, Đức

Formosa Nittan Hochiki Horing

Dòng tiêu thụ 550μA (Typical) 660μA (Alarm)

Nguồn cung cấp (S-SC) 25.3 ~ 39 VDC Dòng tiêu thụ 339μA (Typical), 358

Điện áp cung cấp (S-SC) 25.3 ~ 39 VDC

Điện áp làm việc: 24VDC/ 8mA.