Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 6L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 4L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 3L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 2L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 0.8L

Bình chữa cháy công nghệ sinh học ecosafe