Bình bột chữa cháy ABC

Bình chữa cháy Malaysia SRI ABC khối lượng 1kg 2kg 4kg 6kg 9kg

Bình dùng cho các loại ô tô rất phù hợp

Chất chữa cháy NaHCO3, chữa cháy chất rắn lỏng khí và thiết bị điện

Bình chữa cháy xe đẩy 35kg

Dập tắt các đám cháy dầu mỏ , chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy..

Chữa cháy các đám cháy chất rắn, lỏng khí, ngoại trừ thiết bị điện