Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 6L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 4L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 3L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 2L

Bình chứa dung dịch chữa cháy (D.T.E) gốc nước 0.8L

Biển exit dạ quang bồi ngược polycacbonat 1mm

Bình chữa cháy công nghệ sinh học ecosafe

Cuộn vòi chữa cháy OSW Germany DN65

Vòi chữa cháy OSW công nghệ Đức

Bột ABC khối lượng 8kg

Bột ABC khối lượng 4kg