Thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động phòng cháy