Tuyên truyền cổ động phòng cháy chữa cháy

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-09-20

Tuyên truyền cổ động phòng cháy chữa cháy trong toàn dân.

Tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy là tuyên truyền về quyền làm chủ của nhân dân trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kiến thức pháp luật, kiến thức khoa học kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, từ đó tạo niềm tin để quần chúng tự nguyện tự giác, tích cực thực hiện việc phòng cháy và chữa cháy.

Quyền làm chủ tập thể  của nhân dân lao động trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, là làm cho mỗi người dân thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đã được quy định trong luật PCCC thông qua việc thực hiện nội dung của phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

Tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng có tinh thần chủ động tự giác thi hành các quy định và đôn đốc mọi người xung quanh thực hiện. Có ý thức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy ở gia đình và khu vực. Phát hiện và lên án các hành vi vi phạm nhằm ngăn ngừa sơ hở gây ra cháy. Tích cực tham gia lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện dụng cụ sẵn sàng chữa cháy kịp thời.

 

Cổ động phòng cháy và chữa cháy là nêu lên một sự việc cụ thể mà quần chúng biết rõ, làm cho quần chúng thấy hậu quả tác hại của cháy, của hành vi vi phạm và từ đó cổ vũ, động viên quần chúng thực hiện, kiểm tra nhắc nhở hau làm tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Cổ động là hình thái công tác tư tưởng thông qua một số sự kiện cụ thể nổi bật mà mọi người đều biết để tác động vào nhận thức và tình cảm, khiêu gợi những nguyện vọng nhất định nhằm vào những lợi ích hay nhu cầu cấp thiết của quần chúng, cổ vũ làm cho họ thấy cần thiết phải đi tới hành động trực tiếp.