Tổ chức thực hiện quy định công tác phòng cháy tại cơ sở

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-09-20

Nắm tình hình công tác PCCC tại cơ sở. Trong trách nhiệm của mình người đứng đầu cơ sở phải nắm tình hình công tác PCCC, đối chiếu với các văn bản có liên quan đến các công tác PCCC của cơ sở, từ đó định hướng tổ chức công tác PCCC tại cơ sở nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong cơ sở. Nội dung nắm tình hình công tác PCCC tại cơ sở như sau:

- Người đứng đầu cơ sở cần nắm tình hình và cho ý kiến về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCCC của cơ sở trong cả năm công tác. Việc lập kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ, xây dựng dự trù kinh phí...người chủ trì triển khai thực hiện trong công tác PCCC tại cơ sở.

- Người đứng đầu cơ sở rà soát, nắm tình hình về nội quy quy định PCCC, phương tiện PCCC đã ban hành, trang bị. Trong trường hợp phát hiện các nội quy, quy định PCCC thiếu, phương tiện PCCC cũ hỏng, không sử dụng được, người đứng đầu phải có kế hoạch thay  thế, bổ sung kịp thời.

- Người đứng đầu cơ sở nắm về số lượng thành viên và chất lượng đội PCCC cơ sở.Trong trường hợp có người luân chuyển công tác, nghỉ hưu..., người đứng đầu cơ sở phải bổ sung quân số, đảm bảo duy trì quân số lực lượng PCCC.

- Người đứng đầu cơ sở còn nắm tình hình thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại sơ sở, từ những thay đổi này để bổ sung các tình huống trong phương án chữa cháy của cơ sở và tổ chức diễn tập đảm bảo sự tham gia của các thành viên có kế hoạch phân công, gia nhiệm vụ cho các thành viên trong cơ sở tổ chức tự kiểm tra an toàn về PCCC tại cơ sở, bổ sung củng cố hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở.

- Lập kế hoạch thực hiện công tác PCCC

Để tổ chức thực hiện các văn bản về công tác PCCC, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai thực hiện.