Phòng cháy cho nhà và công trình

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-08-05

1. Khái niệm về phòng cháy cho nhà và công trình: Tổng hợp các yêu cầu, các biện pháp và phương tiện kỹ thuật để loại trừ khả năng xuất hiện đám cháy. Hệ thống phòng cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể trong quá trình sử dụng, không xảy ra cháy.

Để phòng ngừa cháy phải thực hiện các biện pháp sau:

 • Ngăn ngừa sự hình thành môi trường nguy hiểm cháy
 • Ngăn ngừa sự hình thành các nguồn gây cháy trong môi trường nguy hiểm cháy.
 • Duy trì nhiệt độ của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn nhiệt độ giới hạn cho phép có thể cháy.
 • Duy trì áp suất của môi trường nguy hiểm cháy thấp hơn áp suất giới hạn có thể cháy.
 • Giảm quy mô hình thành môi trường dễ cháy thấp hơn quy mô tối đa cho phép theo tính chất này.

2. Hệ thống chống cháy cho nhà và công trình: Là tổng hợp các yêu cầu, các biện pháp, phương tiện để ngăn ngừa, hạn chế sự lan tỏa của đám cháy, ngăn chạn các yếu tố nguy hiểm và có hại đối với con người, hạn chế đến mức thấp nhất về người và tài sản.

Hệ thống chống cháy phải được nghiên cứu xác định cho mỗi công trình cụ thể để khi xảy ra cháy, có đủ khả năng hạn chế quy mô, dập tắt được đám cháy, hạn chế thiệt hại về người và công trình.

Để hạn chế cháy nổ cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Sử dụng tới mức cao nhất các vật liệu không cháy và khó cháy thay cho các vật liệu dễ cháy
 • Hạn chế số lượng chất dễ cháy và sắp xếp hợp lý đảm bảo không gây cháy lan khi có cháy
 • Cách li môi trường nguy hiểm cháy.
 • Ngăn ngừa sự lan truyền của đám cháy
 • Sử dụng kết cấu công trình có giới hạn chịu lửa phù hợp với cấp nguy hiểm cháy nổ của công trình
 • Có lối thoát nạn
 • Sử dụng phương tiện bảo vệ tập thể và cá nhân
 • Sử dụng phương tiện chữa cháy
 • Sử dụng hệ thống thoát khói
 • Sử dụng báo cháy tự động
 • Lắp đặt hệ thống chữa cháy theo tiêu chuẩn PCCC.