Khái niệm Kiểm tra an toàn về PCCC

Đăng bởi: Hoàng Quân Phát(sale@pccc24.com) | Last updated 2016-08-09

Khái niệm kiểm tra an toàn về PCCC

  • Kiểm tra theo từ điển tiếng việt là "Xem xét tình hình để đánh giá, nhận xét". Kiểm tra là một chức năng quản lý, một khâu trong quy trình quản lý, có chức năng xem xét tình hình và kết quả thực tế thi hành pháp luật, chính sách, chủ trương của Nhà Nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội được giao.
  • Trong kiểm tra có nhiệm vụ phát hiện những sơ hở thiếu sót thực tế của khách thể bị quản lý với tiêu chuẩn được dùng làm cơ sở để đánh giá. Kiểm tra không chỉ phát hiện mà còn phòng ngừa những sai sót, sơ hở trong thực hiện các quy định quản lý của nhà nước, đồng thời phát hiện khả năng và nguồn lực mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở
  • Kiểm tra được xen như một nhiệm quan trọng của bất kỳ hệ thống quản lý nào, của bất kỳ cấp quản lý nào, cán bộ và đặc biệt là của người lãnh đạo và quản lý.
  • Hoạt động PCCC vừa là một nội dung quản lý của nhà nước vừa là một nội dung xã hội hóa. Vì vậy, kiểm tra an toàn về PCCC vừa mang tính quyền lực nhà nước vừa mang tính xã hội rộng rãi. Vì vậy, kiểm tra an toàn về PCCC vừa là kiểm tra hành chính vừa là kiểm tra kỹ thuật an toàn.
  • Kiểm tra hành chính là căn cứ vào pháp luật của nhà nước tiến hành kiểm tra công khai để phát hiện những vi phạm pháp luật, thể lệ, quy tắc, chế độ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa... Phát hiện những sơ hở, tìm ra những nguyên nhân và biện pháp xử lý, ngăn chặn nhằm tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường bảo vệ tài sản và trật tự xã hội.
  • Kiểm tra kỹ thuật an toàn là kiểm ta, đánh giá việc thực hiện các tiêu chuẩn, các quy cách kỹ thuật trong thiết kế, lắp ráp, xây dựng các thiêt bị, máy móc, công trình xây dựng nhà máy, hầm mỏ, kho tàng...bảo đảm các yêu cầu về phòng nổ. phòng cháy, phòng chống độc hại, tai nạn trong quá trình sử dụng và vận hành.